1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Knjižnica Logatec
Tržaška cesta 44
1370 Logatec
Tel.: 01 7541 722
Matična številka: 5848083
Davčna številka: 97822825
Šifra dejavnosti: 92.511

Odgovorna uradna oseba: Marko Zupanc, direktor

Datum prve objave kataloga: 04. 08. 2009

Datum zadnje spremembe: 03.01.2011

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.knjiznicalogatec.si

Druge oblike kataloga:
tiskani dokumenti so dostopni na sedežu organa

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa
Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu kot javno službo, je: 91.011 Dejavnost knjižnic.

V okviru te dejavnost zlasti:
ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo, skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi, opravlja domoznansko dejavnost, utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke, se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem, sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva, vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti, izvaja biliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost, se vključuje v vseživljenjsko učenje, izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu, zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

UPRAVA
Tržaška cesta 44
1370 Logatec
Tel.: 01 7541 722
Direktor: Marko Zupanc

direktor@knjiznicalogatec.si

Knjižnica Logatec (osrednja knjižnica)
Tržaška cesta 44
1370 Logatec
tel.: 01 7541 722
fax: 01 7543 137

Krajevna Knjižnica Rovte
Rovte 100
1373 Rovte
tel.: 01 7503 030

Krajevna knjižnica Hotedršica
Hotedršica 64
1372 Hotedršica
tel.: 01 7559 506

Krajevna knjižnica Vrh Svetih Treh Kraljev
Vrh Svetih Treh Kraljev 18
1373 Rovte
tel. 01 7501 030

Organigram organa

Sestavljajo ga 3 predstavniki ustanoviteljice, 1 predstavnik uporabnikov, 1 predstavnik delavcev.

Sestava Sveta Knjižnice Logatec v mandatnem obdobju od 2019 do 2022:

ga. Petra Rok, predsednica sveta, predstavnica delavcev knjižnice

g. Janez Ovsec, podpredsednik sveta, predstavnik ustanovitelja

ga. Tina Menard, članica sveta, predstavnica ustanovitelja

ga. Martina Puntar, članica sveta, predstavnica ustanovitelja

ga. Darja Rupnik, članica sveta, predstavnica uporabnikov

Zapisniki sej:

1. redna seja 27. 6. 2016

2. redna seja 24. 2. 2017

1. dopisna seja 15. 3. 2017

3. redna seja 6. 7. 2017

2. dopisna 29.9.2017

4. redna seja 26. 2. 2018

3. dopisna seja 28. 12. 2018

5. redna seja 6. 2. 2019

6. redna seja 27. 2. 2019

1. redna seja 3. 4. 2019

2. redna seja 12. 4. 2019

3. redna seja 15. 5. 2019

4. redna seja 27. 5. 2019

5. redna seja 26. 9. 2019

6. redna seja 27. 8. 2019

7. redna seja 2. 12. 2019

1. dopisna seja 16.-18. 3 2020

8. redna seja 13. 11. 2020

9. redna seja 11. 3. 2021 

9 redna seja 24. 3. 2021 – nadaljevanje

 

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Marko Zupanc, direktor
Tržaška cesta 44
1370 Logatec
Tel.: 01 7541 722
E-pošta: direktor@knjiznicalogatec.si

2.3  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Predpisi EU

Evropski register predpisov

Državni predpisi

Zakon o knjižničarstvu. UL RS 87/2001, 96/2002

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture. UL RS 96/2002

Zakon o zavodih. UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. UL RS 73/03

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. UL RS 88/03

Pravilnik o razvidu knjižnic. UL RS 105/03

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. UL RS 42/2004

Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. NUK/7.5.2003

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic. UL 19/03

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. UL RS 29/03

Zakon o varnosti in zdravju pri delu. UL RS 59/99

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. UL RS 94/2004

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in spremembe. UL RS 20/04 in 70/04, 70/05

Zakon o javnih uslužbencih. UL RS 56/2002

Standardi za splošne knjižnice. Ministrstvo za kulturo 2005

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028)

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Predpisi lokalne skupnosti

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec (Logaške novice, št. 12/03 (str. 1), 4/09 (str. 2))

2.4 Seznam predlogov predpisov

/

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Nabavna politika in načrti nakupa: 

Dokument nabavne politike Knjižnice Logatec

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Logatec v letu 2015

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Logatec v letu 2016

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Logatec v letu 2017

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Logatec v letu 2018

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Logatec v letu 2019

Letni načrt  nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Logatec za leto 2020

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Logatec za leto 2021

 

Program dela in finančni načrt: 

Program dela in finančni načrt Knjižnice Logatec v letu 2015

Program dela in finančni načrt Knjižnice Logatec v letu 2016

Program dela in finančni načrt Knjižnice Logatec v letu 2017

Program dela in finančni načrt Knjižnice Logatec v letu 2018

Program dela in finančni načrt Knjižnice Logatec v letu 2019

Program dela in finančni načrt Knjižnice Logatec v letu 2020

Program dela in finančni načrt Knjižnice Logatec za leto 2021

 

Letna poročila o delu knjižnice:

Poročilo o delu Knjižnice Logatec v letu 2015

Poročilo o delu Knjižnice Logatec v letu 2016

Poročilo o delu Knjižnice Logatec v letu 2017

Letno poročilo javnega zavoda Knjižnica Logatec za leto 2018

Letno poročilo javnega zavoda Knjižnica Logatec za leto 2019

 Letno poročilo javnega zavoda Knjižnica Logatec, leto 2020

 

Strateški načrt knjižnice:

Strateški načrt Knjižnice Logatec 2015-2020

 

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
Javno dostopni knjižnični katalog  COBISS/OPAC

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Knjižnice Logatec. Za dostop je potreben internetni brskalnik. Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Knjižnice Logatec od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 ure.
Deli
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
(Skupno 723 obiskov, današnjih obiskov 1)